Contact
Jan Shikshan Sansthan, Jhabua
Joyti Complex, Near Daleep Gate 
Jhabua, Madhya Pradesh 457661 
Phone 07392--245243
E-mail : 
jssjhabua@yahoo.co.in
Mahashakti Home